Üye olma ile ilgili problemler düzeltildi, foruma üye olabilirsiniz. *** Forumda görev almak isteyen arkadaşlar PM (@tarimsal) ile iletişime geçebilir. *** Üyelik işleminden sonra üyelik aktivasyonu için, e-posta hesabınızda ki Spam/Gereksiz vb. klasörüne bakmayı unutmayın!

Zeolit

Ne Zaman? Ne Şekilde? ve Ne Kadar Sulama Yapılmalıdır?
Cevapla
Kullanıcı avatarı
tarimsal
Kıdemli Üye
Mesajlar: 691
Kayıt: Prş Mar 31, 2011 6:16 am
İletişim:

Zeolit Nedir?

Zeolit" kelime olarak "Kaynayan Tas" anlamındadır. Isıtıldığında patlayarak dağılması nedeni ile bu isim verilmiştir.

Alkali ve toprak alkali metallerin kristal yapıya sahip sulu alümina silikatları olup çerçeve silikatlar grubundadır. İskelet yapılarındaki Si/Al oranlarındaki ve içerdikleri katyon cinsi ve miktarlarındaki bazı farklılıklara rağmen; (M+, M+2) O.Al2O3.9SiO2. nH2O genel formülü ile ifade edilebilirler. Burada M+ bir alkali katyon olup genellikle Na+ veya K+, nadiren de Li+ olur. M+2 ise bir toprak alkali katyondur ve genellikle Mg+2, Ca+2, Fe+2 nadiren de Ba+2, Sr+2 olur.

Herhangi bir Zeolit kristalinin en küçük yapı birimi SiO4 veya AlO4 tetraederleridir. Si ve Al tetraederlerinin oluşturduğu birincil yapı ünitelerinin birleşmesi ile tek ve çift halkalı ikincil yapı üniteleri ve yüksek simetrili parametreler meydana gelir. Bu polieder ve ikincil yapı ünitelerinin üç boyutta değişik şekillerde dizilmesi ile de mikro gözeneklere sahip Zeolit iskeleti ortaya çıkar. Poliederler ve bunları birbirine bağlayan ikincil yapı üniteleri arasında yer alan bu mikro gözenekler mikro pencerelerle birleşip bir, iki veya üç boyutlu boşluk sistemleri ve/veya kanalları oluşturur. Boşluk miktarı toplam hacmin %20'si ile %50'si arasındadır. Zeolit minerallerinin en önemli özelliği; bu boşluklar ve bu boşluklara kolayca girebilen ve yer değiştirebilen sıvı ve gaz molekülleri ile toprak alkali iyonlardan ileri gelen "moleküler elek" olmalıdır.

Zeolitlerin baslıca fiziksel ve kimyasal özellikleri olan; iyon değişikliği yapabilme açık renkli olma, hafiflik, küçük kristallerin gözenek yapısı Zeolitlerin çok çeşitli endüstriyel alanlarda kullanılmalarına neden olmuştur.

ZEOLİT' İN ATIK SU VE ÇEVRE UYGULAMALARI

Son yıllarda Zeolit mineralleri iyon değiştirme ve adsorbsiyon özellikleri nedeniyle kirlilik kontrolünde gittikçe artarak kullanılmaktadır.

a- Endüstriyel Atık Suların Temizlenmesi

Zeolitlerin filtre yetenekleri sayesinde su sistemlerinde bulunan birçok kontaminantı çok yönlü ve çevreye dost bir şekilde yakalanabilirler. Doğal Zeolitler bu işlemleri yüksek iyon değişim kapasiteleri, emilim-salma enerjileri ve modifikasyon kabiliyetleri sayesinde yapabilirler.

Zeolit grubu minerallerin en önemli özelliklerinden biri farklı oranlarda kristal boşluğu içermeleri ve bu sayede atık sular içinde çözelti ortamında bulunan ve çevreye zarar veren elementleri (anyon ve katyon halinde) bünyelerine alabilmeleridir.

Zeolit’in yüksek derecede gözenekli yapısı boyut olarak 4 mikron’a kadar parçacıkları yakalar. Zeolitlerin katyonları ve bazı organik kontaminantları ve istenmeyen kokuları çekmesini sağlayan doğal negatif yükü vardır.

Zeolitler, iyon değişimi ile sıvı akışkanlardan ayrılabilen çeşitli metal katyonları yüksek bir seçicilikle yakalar. Doğal zeolitler içme suyu ve atık sulardan ağır metal katyonlarının (Pb, Cu, Cd, Zn, Co, Cr, Mn ve Fe; Pb, Cu ) yüksek bir seçicilikle ayrılmalarını sağlar.

İyon Değişimi Yoluyla Amonyak Giderimi

Canlı yaşamı için gerekli bir besin olmakla birlikte, su ortamında fazla miktarda bulunması ötröfikasyon başta olmak üzere önemli sorunlara yol açan azotun bir formu da amonyaktır.

Avrupa Birliği’nin 1991 yılında yürürlüğe giren kentsel atıksılarla ilgili direktifinde hassas bölgeler tanımlanmakta, bu çerçevede hassas bölgeler, ötröfikasyona duyarlılıkla belirlenmektedir.Bu direktif doğrultusunda azot standartlarına uyum sıkılaştırılmıştır.

Amonyak belediye atık suyunun işlenmesi konusunda temel bir problemdir. Zeolitlerin çok yüksek bir amonyak adsorbsiyon kapasitesi vardır. Yapılan uygulamalarda belediye atık sularındaki amonyak seviyesinde ciddi düşüşler elde edilmiştir.

Çöp Depolama Sahalarındaki Sızıntı Suyu Arıtımı

Katı atıkların arazide depolanması diğer katı atık bertaraf yöntemlerinden daha pratik ve ekonomik bir yöntemdir. Ancak bu alanlarda oluşan çöp sızıntı suları önemli çevresel sorunlar yaratmaktadır. Sızıntı suları yüksek miktarda KOİ, BOİ ve amonyak içermektedir. Sızıntı sularının arıtımında yüksek yüzey alanı ve iyon değişim kapasitesine sahip Zeolit kullanımıyla KOİ, BOİ ve amonyak değerlerinde ciddi düşüşler elde edilir.

Organik Kentsel Katı Atıkların KompostlaştırılmasıKompostolaştırma, entegre katı atık yönetiminde önemli bir yöntemdir. Yöntem, oluşan katı atıkların geri kazanımını ve çevresel açıdan uygun bertarafını sağlamaktadır.

Kompostlaştırma prosesinde temel sınırlamalardan birisi yüksek amonyak konsantrasyonudur. Amonyak oluşumu, sistemde anaerobik şartların geliştiğinin en büyük göstergesidir. Organik kentsel katı atıkların kompostolaştırılmasında, doğal Zeolit, klinoptilolit, kullanılarak amonyak giderimi üzerine yapılan çalışmalarda Klinoptilolitin ortamdaki fazla azotu tuttuğu, nemi dengelediği ve amonyak konsantrasyonunu önemli ölçüde azalttığı gözlenmiştir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, süreç sonunda organik katı atıklara %5 Zeolit ilavesinin süreç sonunda yaklaşık %75 oranında amonyak azotu giderimi sağladığı görülmektedir.

Arsenik Giderimi

Arsenik, bakır ve kurşun alaşımlarının sertleştirilmesi, boya pigment uygulamaları, cam, tekstil ve çeşitli sanayi dallarında kullanılmaktadır. ABD’nin Çevre Koruma Organizasyonu EPA arseniği birinci derecede kansorejen maddeler grubuna sokmuş ve sularda müsaade edilen miktarı 5ppm’den daha az’a indirmiştir. Zeolit arsenik iyonları içeren suyla temas ettirildiğinde, sudaki arsenik Zeolit tarafından tutulur. Sudaki arsenik suyla yıkanamayacak bir biçimde tutulduğundan arsenik sulu atık fazı katı atığa dönüştürülmektedir.

Zeolit Kullanılan Endüstri Atıksılarına Örnekler

• Organize Sanayi Bölgeleri Arıtma Tesisleri (örn: Ağır Metal, Amonyak Giderimi, Çamur Susuzlaştırma, KOİ ve BOİ değerlerinin düşürülmesi)

• Elektro kaplama Atık suları (örn: Krom Giderimi ve Cu,Fe)

• Deri Sanayi Atık suları (örn: Krom Giderimi ve Ağır Metallerin Giderimi)

• Maden İşleme Atık suları (örn: Cu,Fe ve Ağır Metallerin Giderimi)

• Tekstil Endüstrisi Atık suları (örn: Boyar Maddelerin Giderimi)

• Katı Atık Sızıntı Suyu Arıtımı (örn:Amonyak Giderimi)

• Akü Endüstrisi Atık suları (Pb Giderimi ve Ağır Metallerin Giderimi)

• Boya Endüstrisi Atık suları

• Cam Endüstrisi Atık suları

Zeolit Kullanımının Faydaları

• Sistem kapasitesindeki artış ilk yatırım maliyetini ve işletme maliyetlerini düşürür

• Daha iyi kalitede çıkış suyu alınması alıcı ortama daha iyi bir koruma sağlar

• Nütrient giderimi için daha az kimyasal madde dozlanacağından işletme maliyetleri düşer

• Çamur karakteristiğindeki iyileşme çamurun yeniden kullanım olanaklarını arttırır

• Çamur susuzlaştırma daha iyi olduğundan çamur uzaklaştırma maliyetleri düşer

• Çamur susuzlaştırma için gereken polielektrolit ihtiyacının düşmesi kimyasal madde maliyetlerinde düşüş sağlar

b- Havuz ve Spa Filtre Malzemesi

Doğal Zeolitler, özellikle zeolitin klinoptilolit türü fiziksel ve kimyasal özellikleri itibariyle havuz ve Spa filtre malzemesi olarak ideal malzemelerdir.

• Kum filtreler 20-40 mikrona kadar filtrasyon yapabilirken Zeolitler 4 mikrona kadar partikülleri tutabilir.

• Zeolitler yüksek iyon değişimi kapasitesi sayesinde suda çözünmüş ter ve idrardan kaynaklanan amonyağı ve suda ki metal iyonlarını giderir.

• Ters yıkamayı yarı yarıya azaltır dolayısıyla bakım için kullanılan su miktarını %30 azalır.

• Zeolitler gözenekli yapısı itibariyle kum filtreden hafif olduğu için ağırlıkça daha az malzeme kullanılarak aynı hacim doldurulur.

• Aşırı klorlamadan kaynaklanan saçlarda ve giysilerde ağarmayı engeller.

c- Radyoaktif Atıkların Temizlenmesi

Nükler santral atıklarında bulunan ve çevre sağlığı açısından tehlikeli olan Sr90, Cs137, Co60, Ca45 gibi izotoplar, Zeolitlerle tutulabilmektedirler. Böylece atık sudan alınan radyoaktif atıklar, Zeolitle birlikte gömülerek zararsız hale getirilmektedir. Örn: Zeolitin Çernobil Felaketinde Kullanımı; Çernobil felaketi süresince Hiroşima ve Nagazaki’ye düşen atom bombasının 30 misli radyoaktif etkisi görülmüştür. Felaketteki asıl radyoaktif izotoplar 137Cs, 134Cs, 90Sr ve 89Sr dür. Sovyetler birliğinin dağılmasından sonra Çernobil felaketinde Zeolitlerin kullanım alanı gizlilik prensipleri yüzünden karanlıkta kalmıştır. Ukrayna Ürdün ve Rusya’dan 500.000 ton zeolit clinoptiloloit Çernobil’de kullanılmak üzere üretilmiştir . Büyük bir kısmı tarımsal alan olarak kullanılan bölgelerin koruma bariyeri inşasında kullanılmıştır. Dnieper nehrinden zehirin alınması aşamasında toza benzer mikron boyutunda clinoptiloloit ve ara katmanlarda alüminyum sülfat kullanılarak radyoaktivite düşürülmüştür.

d- Baca Gazlarının Temizlenmesi

Petrol ve kömür kullanan tesislerin bacalarından çıkan CO2 ve diğer kirletici gazlar Zeolitlerin adsorblayıcı özelliği ile ayrılabilmektedir. Mordenit ve klinoptilolitin bu alanda çok iyi sonuçlar verdiği yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur.

e- Petrol Sızıntılarının Temizlenmesi

Kirlilik kontrolü uygulamalarında yeni gelişen bu alanda aktifleştirilmiş zeolit, bağlayıcıyla peletlenmiş halde kullanmaktadır. Özgül ağırlığı 0.5 gr/cm3 ve yağ adsorblama kapasitesi 0.97 gr olan bu malzeme, 200 saat suda yüzebilmekte ve yüzeydeki petrolü adsorblamaktadır.

f- Oksijen Üretimi

Yasam için gerekli olan oksijenin azalmasına yüzyılımızın sorunlarından olan su ve hava kirliliği neden olmaktadır. Akarsu ve göllerdeki oksijen eksikliği, bu ortamlarda yasayan balık ve bitkilerin yok olmasına neden olurken kapalı bir mekândaki oksijen azlığı insan sağlığını tehdit etmektedir. Bu durumlarda Zeolitlerin azotu seçimli adsorblama özelliklerinden yararlanarak bu ortamlara oksijence zenginleştirilmiş hava sağlanabilmektedir.

ENDÜSTRİYEL KULLANIM ALANLARI

Tarım ve Hayvancılık Uygulamaları

a- Gübreleme ve Toprak Hazırlanması

Doğal Zeolitler, yüksek iyon değiştirme ve su tutma özellikleri nedeniyle toprağın tarım için hazırlanmasında, çoğunlukla kil bakımından fakir topraklarda yaygın biçimde kullanılmaktadır. Ayrıca yüksek amonyum seçiciliği nedeniyle gübre hazırlanmasında taşıyıcı olarak klinoptilolit kullanılmasıyla amonyumun bitkiler tarafından daha etkin biçimde kullanılması ve gübre tasarrufu sağlanmaktadır. Klinoptilolit nem fazlasını adsorpladigi için gübrelerde depolama sırasında oluşan pişme ve sertleşmeyi de önlenmektedir.Umdemin ® (Toprak Düzenleyici & Gübre Katkısı)

b- Tarımsal Mücadele

Doğal Zeolitlerden iyon değiştirme ve absorplama kapasitelerinin yüksekliğinden dolayı tarımsal mücadele ilaç taşıyıcı olarak yararlanılmaktadır.

c- Toprak Kirliliğinin Kontrolü

Doğal Zeolitlerin katyon seçme ve değiştirme özelliklerinden sadece besleyici iyonların bitkiye aktarılmasında faydanilmayip ayni zamanda beslenme zincirlerinde Pb-Cd-Zn-Cu gibi istenmeyen bazı ağır metal katyonlarının tutulmasında da yararlanılabilir. Bu alanda kullanılan klinoptilolitin radyoaktif kirlenmenin söz konusu olduğu topraklara ilave edilmesi ile bitki tarafından alınan S90 miktarının büyük ölçüde azaltıldığı da saptanmıştır.

d- Besicilik

Yemlerine zeolit ilave edilen tavuk, domuz ve geviş getiren hayvanların normal yemlerle beslenenlere oranla sağlıkları bozulmaksızın ağırlıklarının artığı belirlenmiştir. Bu alanda kullanılan Zeolitlerin baslicalari klinoptilolit ve modernittir.Rotamin (Yem Katkısı)

e- Organik Atıkların Muamelesi

Bu alanda kullanılan doğal Zeolitler dışkıların kötü kokusunun giderilmesini, nem içeriklerinin kontrolünü ve dışkılarının oksijensiz ortamda çürümesiyle oluşan metan gazinin diğer gazlardan ayrılmasını sağlamaktadır. Koku giderimi ve nem içeriğinin kontrolü ile hayvan barınaklarında daha sağlıklı koşul yaratılmaktadır.

f- Su Kültürü

Göl ve göletlerde biyolojik artıkların neden olduğu kirliliğin temizlenmesinde doğal Zeolitler özellikle klinoptilolit etkin olarak kullanılmaktadır. Ayrıca doğal Zeolitlerden, canlı balık taşımacılığı ve su kültür ortamlarında ihtiyaç duyulan oksijence zengin hava akiminin temininde de yararlanılmaktadır.

Kağıt Endüstrisi

Yüksek parlaklığı olan zeolit cevherleri, kağıt endüstrisinde dolgu maddesi olarak gittikçe daha fazla kullanılmaktadır. Klinoptilolit katkılı kâğıt, normal kil katkılı kağıtlara Klinoptilolit -10 mikrona kadar öğütüldüğünde aşındırma endeksi %3'den az, parlaklığı 80 civarında bir malzeme özelliği kazanır. %28 zeolit tozu katilmiş bir karışımdan klasik kağıda göre çok daha hafif kağıt üretimi mümkündür.

İnşaat Sektörü

Puzzolan çimento ve beton: Zeolitik tüf yatakları, birçok ülkede puzzolanik hammadde olarak kullanılmaktadır. Zeolit puzzolanlar, son beton ürününün daima yer altı su korozyonuna maruz kalacağı hidrolik çimentolarda önemli uygulamalar bulmaktadır. Zeolitlerin sulu altyapılarda kullanılacak Puzzolan çimento üretiminde kullanılması, yüksek silis içermeleri nedeniyle betonun katılaşma sürecinde açığa çıkan kirecin nötrleşmesini sağlayabilmektedir.

Hafif Agregat: Perlit ve diğer volkanik camlar gibi doğal zeolitler de genleşmeye uygundur. Genleştirilmiş zeolitlerin sıkışma ve aşınmaya karsı dayanımı daha yüksek olup, genleştirilmiş hafif Agregat üretilmektedir.

Boyutlandırılmış Tas: Zeolitik tüfler, düşük ağırlıklı, yüksek gözenekli, homojen, sıkı sağlam yapılıdırlar. Kolayca kesilip islenebilmeleri ve hafiflikleri ile yapı tası olarak kullanılırlar. Birçok ülkede uzun yıllar bu amaçla kullanılan devitrifiye volkanik küller ve değişime uğramış tüflerin zeolit içerikli olduğu son yıllarda anlaşılmıştır.

Sağlık Sektörü

Doğal zeolitler bu alanda çeşitli sekilerde kullanılmakla birlikte, bunlar arasında en önemlisi klinoptilolitin flörürlü diş macunlarında parlatıcı katkı maddesi olarak kullanılmasıdır.

Deterjan Sektörü

Çevre kirlenmesi nedeniyle deterjanlarda fosfat kullanımı bazı ülkelerde kısıtlanmaktadır. Bu yüzden deterjan katkı maddesi olarak zeolitler fosfatlarının yerine kullanılmaktadır.

Metalürji

Çevre sağlığı açısından tehlike oluşturan bazı ağır metal katyonları içeren madencilik ve metalürjik faaliyetlerinden ortaya çıkan atik sular, doğal zeolitlerin katyon değiştirme özelliklerinden faydalanılarak arıtılabilmektedir. Ayrıca pirometalurji sanayinde CaCO3 ve doğal zeolit karışımı Cu-Pb alaşımlarının eritilmesinde ortaya çıkan zararlı dumanları %90 oranında yok edebilmektedir.

Güneş Enerjisinden Faydalanma

Zeolitlerin sıcaklığa bağlı olarak su verip alma özelliklerinden yararlanarak, klinoptilolit edilmesi, diğer bir deyişle, zeolitlerin güneş enerjisinin transferinde isi değiştirici olarak kullanılması mümkün görülmektedir.

Petrol Ürünleri Üretimi

Burada genellikle, adsorbsiyon kapasiteleri ve etkin gözenek çapları doğal zeolitlere göre daha yüksek olan sentetik zeolitler kullanılmakla birlikte petrol ve gaz içeren alanların aranması ve paleoortam koşullarının belirlenmesinde önemli bilgiler veren doğal zeolitler, petrol ve gaz üretimi ile bunların rafinasyonunda bazı özel uygulamalarda kullanılabilmektedir. Tabii gazlardan su ve CO2 Mordenit, sabazit ve klinoptilolit kullanılarak ayrılmaktadır. Ayrıca doğal zeolitlerden petrol rafinasyonunda yararlanılabilecek nitelikte katalizörler üretilmiştir.

Sebze ve Meyvelerin Depolanması ve Taşınması

Sebze ve meyvelerin toplanmasında oluşan ve bozulmaya yol açan etilen gazının etkisi, ürünler doğal zeolitlerle kaplanarak en aza indiriliyor. Ürünler daha uzun süre bozulmadan saklanabiliyor. Böylece, tarladan toplandıktan sonra kısa sürede satılması ve tüketilmesi gereken ürünlerin saklanma süresi uzayabiliyor. Söz konusu çalışmayla üreticilerin ve ürünü pazarlayan aracıların, bozulmadan kaynaklanan zararlarının önüne geçilecek.

Buzlanmayı Önlemek İçin

Buzlanmayı önleme dışında hiçbir yan etkisi olmayan doğal zeolit ya doğrudan yola atılarak ya da asfaltın içine karıştırılarak kullanılabilecek. Doğal zeolit hem çevreyi diğer kimyasal kirleticilerden temizliyor hem de tuz gibi asfalta ve araçlara zarar vermiyor.

Zeolit' lerin Çevre Uygulamalari

Cats on the Beach (Doğal Kedi Kumu )

Cats on the Beach % 100 doğal bir kedi kumudur. Tamamen doğal maden ve minerallerden üretilmektedir.İnsan ve hayvan sağlığı için zararlı hiçbir kimyasal madde içermez.

İçeriğindeki maden ve minerallerin yüksek amonyak tutma kapasitesi sayesinde kötü kokuların oluşmasını engeller.

Yüksek sıvı emme kapasitesi ile daha uzun süreli kullanım imkânı verir ve sıvı atık çok kısa bir sürede emilerek kedinizin kullanımı için kuru bir ortam sağlar.

Ürün Özellikleri

• % 100 doğal bir üründür

• Koku oluşumunu engeller

• Bakteri oluşumunu engeller

• Yüksek sıvı emme kapasitesine sahiptir

• Tuvalet kabına ve patilere yapışmaz

ClinoPool (Havuz Suyu Filtre Malzemesi)

ClinoPool %100 doğal zeolit esaslı bir filtrasyon malzemesidir. Doğal Zeolitler, özellikle zeolitin klinoptilolit türü fiziksel ve kimyasal özellikleri itibariyle havuz ve Spa filtre malzemesi olarak ideal malzemelerdir.

• Yüksek Amonyak Tutma Kapasitesi:

- Kloramin oluşumunu engeller

- Göz ve cilt tahrişini engeller

- Klor kullanımını azaltır

- Koku giderir

• Yüksek Yüzey Alanı:

- Daha berrak su

- 3 mikrona kadar filtrasyon

• Düşük Bakım Giderleri:

- Kimyasal kullanımını azaltır

- Daha az ters yıkama yapılır

- Su kullanımını azaltır

ClinoPool’un Özellikleri:

• Kum filtreler 20-40 mikrona kadar filtrasyon yapabilirken ClinoPool 3 mikrona kadar partikülleri tutabilir.

• ClinoPool yüksek iyon değişimi kapasitesi sayesinde suda çözünmüş ter ve idrardan kaynaklanan amonyağı ve suda ki metal iyonlarını giderir.

• Ters yıkamayı yarı yarıya azaltır dolayısıyla bakım için kullanılan su miktarını %30 azalır.

• ClinoPool gözenekli yapısı itibariyle kum filtreden hafif olduğu için ağırlıkça daha az malzeme kullanılarak aynı hacim doldurulur.

• Aşırı klorlamadan kaynaklanan saçlarda ve giysilerde ağarmayı engeller.

• Su sertliğini giderir.

ClinoPool’un Kullanım Şekli

İlk kullanımda filtre yarısına kadar temiz su ile doldurulur ve kullanılacak filtre malzemesinin yarısı filtreye eklenir.Ardından 5-8 dakika ters yıkama yapılır ve 2-3 dakika durulama yapılır.

Sonra kalan filtre malzemesi eklenir ve aynı işlem tekrarlanır. ClinoPool’un filtreye yerleşmesi ve etkin bir şekilde çalışmaya başlaması yaklaşık 10-12 saat sürer.

ClinoPool’un Rejenerasyonu

ClinoPool iyon değişimi ile amonyağı ve sudaki metalleri tuttuğundan bir süre sonra doyma noktasına ulaşır. Tekrar ilk haline getirmek için %10 luk tuz çözeltisi filtre kabına konup 10-12 saat bekletilir.Daha sonra ters yıkama yapılır ve ClinoPool yeni gibi çalışmaya devam eder.

Umdemin (Toprak Düzenleyici & Gübre Katkısı)

Gübreleme ve Toprak Hazırlanması

Doğal Zeolitler, yüksek iyon değiştirme ve su tutma özellikleri nedeniyle toprağın tarım için hazırlanmasında, çoğunlukla kil bakımından fakir topraklarda yaygın biçimde kullanılmaktadır. Ayrıca yüksek amonyum seçiciliği nedeniyle gübre hazırlanmasında taşıyıcı olarak klinoptilolit kullanılmasıyla amonyumun bitkiler tarafından daha etkin biçimde kullanılması ve gübre tasarrufu sağlanmaktadır. Klinoptilolit nem fazlasını adsorpladıgı için gübrelerde depolama sırasında oluşan pişme ve sertleşmeyi de önlenmektedir.a- Umdemin;klinoptilolit olarak adlandırılan doğal bir madenden üretilir. Klinoptilolitler gübreyi yavaş yavaş bırakırlar. Nitrojen ve potasyum gibi bitki besinleri negatif yüklü klinoptilolit yapısı tarafından tutulur ve ihtiyaç duyulduğunda bırakılır.

b- Toprağa Umdemin eklenmesiyle toprağın besin tutma kabiliyeti artar. Bu sayede N ve K gübreleri daha etkili bir şekilde kullanılabilir. Ayni sonuç için daha az gübre ya da daha uzun süreli ve daha yüksek kazançlı aynı miktarda gübre. Umdemin kök bölgesini ve her açıdan gübre kullanımını geliştirir. Klinoptilolit sürekli bir su rezervi sağlar.

c- Umdemin’in Faydaları

- Toprağın su tutma kapasitesini artırır.

- Bitkilerin daha iyi bir şekilde büyümesini sağlar

- Gübre değerini ve verimi artırır

- Bitkilerin kullanacağı besinleri tutar

- Uzun süreli toprak kalitesini artırır

- Toprakta besin kaybını azaltır

- Gübrenin içindeki besinler klinoptilolit tarafından tutulur ve gerektiği zaman köke verilir.


Kaynak:http://www.ziraatciyiz.biz


Cevapla

“Tarımsal Yapılar ve Sulama” sayfasına dön